Skip to main content

Inici

PROJECTE SINGULARS 2023: DONAENERGIA

PROJECTE SINGULARS 2023: DONAENERGIA

La industria metal·lúrgica es fa especialment present a Catalunya. El sector del metall està cridat a jugar un paper importantíssim en la recuperació econòmica que te, com a clau fonamental les ajudes Next Generation, que es van aprovar per realitzar  instal·lacions d’autoconsum i energies renovables.

Actualment, les empreses instal·ladores del sector del metall, es troben en una greu situació de manca de personal qualificat; aquesta situació empitjorarà per un creixement notable de la seva activitat, es per aquest motiu que el projecte DONA ENERGIA focalitza la seva actuació  per aconseguir un triple objectiu: acostar el perfil professional a joves en situació vulnerable, fomentar la incorporació de la dona en el sector de les instal·lacions i oferir a les empreses, joves, nois i noies, qualificats per incorporar-se a les seves empreses.

Els MENAS son un col·lectiu de persones en situació d'especial vulnerabilitat, menors migrants que han arribat sols/es fins al nostre país, en patera o altres embarcacions fràgils, separats dels seus pares, sense tenir la cura de cap altre adult i que estan exposats a un greu risc d’exclusió i de desemparament. Darrere de l'acrònim MENA s'amaga la realitat de milers de nois i noies que es veuen forçats a abandonar casa seva fugint de situacions de pobresa, conflictes armats i greus vulneracions dels drets humans.

La nostra experiència amb aquest col·lectiu, a qui hem orientat, format i inserit en el mon laboral mitjançant el projecte de l’any passat  “Renovem la teva Energia”, ens ha demostrat que aquests menors, malgrat les dificultats, no es rendeixen; van emprendre la travessia més dura de les seves vides per assolir un futur, i poder valdre's per si mateixos. Tot i la seva joventut, són  un exemple de resiliència i valentia. Les seves ganes de tirar endavant i contribuir a la comunitat són admirables i això, ens ho ha confirmat la bona acollida que han tingut amb  les empreses agremiades, qui manifesten molta satisfacció pel compromís dels joves i la responsabilitat que assumeixen en el lloc de treball.

Gracies al nou Reglament d'Estrangeria,  permetrà que aquests nois/es  no es quedin sense papers en assolir la majoria d'edat i puguin accedir a una feina, i a un permís de treball , donant continuïtat a l’autorització que ja tenia com a menor, i una sortida social, educativa, formativa i econòmica a aquest col·lectiu de menors no acompanyats , que arriben  buscant una feina i assolir una millor vida i que finalment seran ciutadans contribuents en el nostre país, alhora que resoldrà la manca de personal de les empreses instal·ladores, que disposaran de  nois i noies formades en una activitat amb futur.

Però amb l’actual projecte DONA ENERGIA hem volgut donar un pas importantíssim, amb la incorporació de la dona en el mon de les instal·lacions,

El nombre de dones treballadores al Baix Llobregat només és superior en 2 sectors:  serveis a la ciutadania i serveis al consumidor. En l’extrem oposat trobem la construcció on les dones representen una important minoria. En altres paraules, al sector de la construcció hi ha un 75,7% menys de dones que d’homes.

Segons un estudi publicat  al març del 2022,  el posicionament de la dona en les estructures de les empreses instal·ladores de Catalunya és el següent:
0 dones  :  43,46%
1 dona   :   34,00%
2 dones  :  12,88%
3 dones  :    3,62%
4 dones  :    1,81%
Més de 5 dones : 4,23%


Es conclou dons, amb les dades analitzades, que només el 9,66% de les empreses instal·ladores estarien en disposició de complir amb els criteris d’igualtat i paritat a l’empresa, posant de manifest l’elevada bretxa de gènere en aquest sector, tenint en compte que només el 3,10% de les dones ocupades realitzen tasques d’operària.

Es considera de gran importància la sensibilització de les característiques laborals del sector de la instal·lacions tant per al col·lectiu dona com el col·lectiu mena.

Així dons, el nom del projecte DonaEnergia vol donar resposta a un doble propòsit : Per una banda “donar energia” a joves menors no acompanyats per a participar en un programa que els permeti aconseguir una qualificació en l’àmbit de la instal·lació per accedir al mercat laboral, per altra banda fomentar la participació de “dones” en el sector dels instal·ladors, àmbit de perfil clarament masculí. La franja d’edat ( entre 18 i 29 anys )l’establim a partir de 18 anys degut als requisits laborals de la normativa que regula el sector de l’instal·lador per accedir a una obra.


A “DonaEnergia” s’executaran accions d’acollida, orientació, tutorització i formació professionalitzadora,  de dos grups de 30 joves, preferiblement joves menors tutelats i dones .


FORMACIO

La nostra proposta formativa pel que respecta als Certificats de Professionalitat, es basa en donar als/les joves la possibilitat d’accedir a l’escala professional, iniciant en un C.P. de nivell 1,  i , en cas que el mateix jove o els tutors detectin un interès de seguir la formació dins del mateix àmbit, el puguem orientar accedir a nivells de C.P.2  i/o  3 i fins i tot la incorporació a la formació reglada.

OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta proposta és que els joves puguin finalitzar l’itinerari amb un nivell professionalitzador, amb una actitud competencial tant específica com transversal  adient per aspirar a un ofici des de les funcions d’auxiliar i ganes de seguir treballant i estudiant per assolir les de tècnic o especialista.

Per tot això, aquest projecte, contempla també que la relació de l’alumne amb el teixit productiu, no es limiti a les sessions de pràctiques en les empreses que estan definides en el propi C.P, si no que per cada C.P. i/o família professional, es designi un tutor/consultor de les empreses i que a través d’un bloc o una llista de distribució, puguin consultar-li tant dubtes com inquietuds que vagin sorgint en aquest període formatiu.

Aquests certificats de professionalitat estan triats per donar resposta tant a les demandes del sector, com al perfil del col·lectiu destinatari del programa

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES ( RD 1115/2007, de 24 d’agost de 2007)

CODI: ELEE0108

Durada: 260 hores

Objectius

  • Realitzar operacions auxiliars, en el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries i subterrànies, de distribució de baixa i alta tensió, regulat pel Reglament electrotècnic de baixa tensió i el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.

Sortides professionals:

  • Ajudant/a d’instal·lador/a de línies elèctriques.
  • Ajudant/a de muntador/a de línies.
  • Operari/ària d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica

OPERACIONS BÀSIQUES EN EL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES (RD 617/2013, de 2 d'agost)

Codi: ENAE0111

Durada: 580 hores

Objectius:

Realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions de energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i instruccions de un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, medi ambient i instal·lacions

Sortides professionals:

  • Ajudant de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Ajudant de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Ajudant de muntatge i manteniment d'instal·lacions eòliques de petita potència.
  • Desenvolupa la seva activitat professional en les àrees o departaments de producció o manteniment d'empreses de qualsevol mida, públiques i privades, per compte aliena, relacionades amb el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment, solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques, depenent funcional i jeràrquicament d'un superior.

 

 

 

Subvencionat  pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil