• Inici
 • ACTUALITAT
 • Blog
 • Subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III), de l’Institut Català d’Energia

Subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III), de l’Institut Català d’Energia

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III), de l’Institut Català d’Energia.


Què es subvenciona:

Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll i de pila d’hidrogen.

 • Els vehicles objecte de subvenció són els M1,N1, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Tots els vehicles han de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES 3. El programa MOVES 3 no inclou vehicles híbrids que no disposin d’un endoll per connectar a la xarxa elèctrica, ni vehicles de gas (GLP, GNC, GNL).
 • Els vehicles es poden adquirir mitjançant adquisició directa o per operacions de finançament de lísing financer o arrendament per rènting de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya.
 • Els imports van des dels 1.100€ per a un quadricicle lleuger, 7.000 € per a furgonetes de la categoria N1 i per a vehicles de la categoria M1 un import màxim de 4.500 €.
 • Si es desballesta un vehicle els ajuts s’incrementen fins a 1.300€ per a quadricicles lleugers, 9.000€ per a furgonetes (N1) i per a vehicles tipus turisme M1 l’ajut pot arribar als 7.000€.
 • La quantia de l'ajut també s’incrementarà en un 10% per alguns tipus de vehicles, municipis, destinataris i professionals.
 • Limitacions de preu de venda d’un màxim de 45.000€ (sense IVA) pels vehicles elèctrics (M1) i de 10.000€ per a les motocicletes.
 • En cas de persones físiques límit d’1 vehicle en tota la convocatòria i en el cas d’empreses i administracions públiques de 50 vehicles per any. En el cas d’autònoms la limitació està regulada pel Reglament de “minimis”.
 • En el cas de vehicles de demostració, un màxim de 30 per concessionari o punt de venda.

Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

 • Són elegibles les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat d’adquisició directa. Les instal·lacions poden ser des de vinculades (<7 KW) a ultra ràpida (>100kW).
 • Tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim mode 3. Import màxim d’ajut per beneficiari de 2,5 M€ i de 800.000 € per expedient. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.
 • Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%.
 • Per a empreses els ajuts tindran una forquilla del 30% al 60% en funció de si és petita, mitjana o gran empresa, la potència de la infraestructura i el nombre d'habitants del municipi on s’instal·li la infraestructura.
 • Per als aparcaments de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal a més de la infraestructura i les instal·lacions comunes també serà subvencionable la dotació de telecomunicacions 3G,4G o similar que en permetin garantir la carrega intel·ligent així com els sistemes de gestió de la recàrrega

Els vehicles susceptibles d'ajudes hauran de pertànyer a alguna de les categories següents:

a) Turismes M1: Vehicles de motor amb al menys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguin, a més del seient del conductor, vuit places com a màxim.

b) Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no superi les 3,5 tones.

c) quadricicles lleugers L6e: quadricicles lleugers la massa en buit sigui inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, la velocitat màxima per construcció sigui inferior o igual a 45 km / h, i potència màxima inferior o igual a 4 kW.

d) Quadricicles pesants L7e: Vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers ia 600 kg en el cas de transport de mercaderies , i que no puguin classificar-se com quadricicles lleugers.

e) Motocicletes L3e, L4e, L5e: Vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mitjà longitudinal de el vehicle, de més de 50 cm3 o velocitat major a 50 km / hi el pes brut vehicular no excedeixi de una tona.

Beneficiaris:

 • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les que ofereixin béns i / o serveis en el mercat, en el cas hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.
 • Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix en el seu article 11.3.
 • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o societats agràries de transformació el NIF comenci per V.
 • Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40 / 2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les que ofereixin béns i serveis en el mercat en el qual es consideraran incloses en l'anterior punt.

Pots trobar la resolució sencera a:

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/202110001.pdf

Link per ampliar informació i presentar la sol·licitud:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/

Link per comprovar si el vehicle està inclòs:

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III

Guia adquisició de vehicles pla MOVES III:

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/MOVES_III/Guia_MOVES-III-Adquisicion_vehiculos_05072021.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se ha publicado en el DOGC la RESOLUCIÓN ACC / 2914/2021, de 27 de septiembre, por la que se hace pública la convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), del Instituto Catalán de Energía.

Qué se subvenciona:

Actuación 1: Programa para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos que dispongan de enchufe y de pila de hidrógeno.

 • Los vehículos objeto de subvención son los M1, N1, L3e, L4e, L5e, L6e y L7e. Todos los vehículos deben figurar en la base de datos de vehículos del IDAE por el programa MOVES 3. El programa MOVES 3 no incluye vehículos híbridos que no dispongan de un enchufe para conectar a la red eléctrica, ni vehículos de gas (GLP , GNC, GNL).
 • Los vehículos se pueden adquirir mediante adquisición directa o por operaciones de financiación de leasing financiero o arrendamiento por renting de vehículos nuevos, matriculados por primera vez en España.
 • Los importes van desde los 1.100 € para un cuadriciclo ligero, 7.000 € para furgonetas de la categoría N1 y para vehículos de la categoría M1 un importe máximo de 4.500 €.
 • Si se desguaza un vehículo las ayudas se incrementan hasta 1.300 € para cuadriciclos ligeros, 9.000 € para furgonetas (N1) y para vehículos tipo turismo M1 la ayuda puede llegar a los 7.000 €.
 • La cuantía de la ayuda también se incrementará en un 10% para algunos tipos de vehículos, municipios, destinatarios y profesionales.
 • Limitaciones de precio de venta de un máximo de 45.000 € (sin IVA) para los vehículos eléctricos (M1) y de 10.000 € para las motocicletas.
 • En caso de personas físicas límite de 1 vehículo en toda la convocatoria y en el caso de empresas y administraciones públicas de 50 vehículos por año. En el caso de autónomos la limitación está regulada por el Reglamento de "minimis".
 • En el caso de vehículos de demostración, un máximo de 30 por concesionario o punto de venta.

Actuación 2: Programa de apoyo al desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

 • Son elegibles las diferentes tipologías de estaciones y puntos de recarga con la modalidad de adquisición directa. Las instalaciones pueden ser desde vinculadas (<7 KW) a ultra rápida (> 100kW).
 • Todos los puntos de recarga deben ser como mínimo modo 3. Importe máximo de ayuda por beneficiario de 2,5 M € y de 800.000 € por expediente. En el caso de particulares, el límite máximo que se podrá recibir por expediente y convocatoria con respecto a la recarga vinculada será de 5.000 €.
 • Ayuda del 70% para las personas físicas, autónomos, comunidades de propietarios y administraciones públicas. En municipios de menos de 5.000 habitantes este porcentaje será del 80%.
 • Para empresas las ayudas tendrán una horquilla del 30% al 60% en función de si es pequeña, mediana o gran empresa, la potencia de la infraestructura y el número de habitantes del municipio donde se instale la infraestructura.
 • Para los aparcamientos de comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal además de la infraestructura y las instalaciones comunes también será subvencionable la dotación de telecomunicaciones 3G, 4G o similar que permitan garantizar la carga inteligente así como los sistemas de gestión de la recarga

 

Los vehículos susceptibles de ayudas deberán pertenecer a alguna de las categorías siguientes:

a) Turismos M1: Vehículos de motor con al menos cuatro ruedas diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros, que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.

b) Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías y con una masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA) no supere las 3,5 toneladas.

c) cuadriciclos ligeros L6e: cuadriciclos ligeros la masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no incluida la masa de las baterías, la velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km / h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW.

d) Cuadriciclos pesados ​​L7e: Vehículos de cuatro ruedas, con una masa en orden de marcha (no incluido el peso de las baterías) inferior o igual a 450 kg en el caso de transporte de pasajeros y 600 kg en el caso de transporte de mercancías , y que no puedan clasificarse como cuadriciclos ligeros.

e) Motocicletas L3e, L4e, L5e: Vehículos con dos ruedas, o con tres ruedas simétricas o asimétricas respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de más de 50 cm3 o velocidad mayor a 50 km / hy el peso bruto vehicular no exceda de una tonelada.

 

Beneficiarios:

 • Las personas físicas que desarrollen actividades económicas, por las que ofrezcan bienes y / o servicios en el mercado, en el caso deberán estar dados de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
 • Las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en España y no incluidas en el anterior apartado.
 • Las comunidades de propietarios, reguladas por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que deberán cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular con lo establecido en su artículo 11.3.
 • Las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, el número de identificación fiscal (NIF) empiece por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. También serán elegibles las entidades de conservación de Polígonos o sociedades agrarias de transformación el NIF empiece por V.
 • Las entidades locales de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el sector público institucional de cualesquiera administraciones públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, siempre que no ejerzan actividades económicas por las que ofrezcan bienes y servicios en el mercado en el que se considerarán incluidas en el anterior punto.

Puedes encontrar la resolución entera en:

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/202110001.pdf

Link para ampliar información y presentar la solicitud:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/

Link para comprobar si el vehículo esta incluido:

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III

Guía adquisición de vehículos plan MOVES III:

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/MOVES_III/Guia_MOVES-III-Adquisicion_vehiculos_05072021.pdf

 

Seu central

Horaris del Gremi

Oficines
 • dilluns a dijous de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00
 • divendres de 08:00 a 14:00
Escola
 • dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 22:00