Skip to main content

Empreses col·laboradores del Gremi

col·laboradors

“La relació amb els nostres col·laboradors és estreta i amb un objectiu comú: facilitar el treball dels professionals del nostre sector, marcat pel compromís que ens caracteritza a l’hora d’aconsellar-los sempre el millor”.


Coneix els nostres col·laboradors

Assessoria tècnica

Enginyeria creada per a la gestió integral de projectes i obres d'enginyeria i construcció. Assessora diversos gremis de la província de Barcelona i participa en taules tècniques consultives amb la Generalitat de Catalunya i altres institucions. Ha dut a terme més de 2.000 projectes de tots els àmbits de l'enginyeria. Especialitzada en:

 • instal·lacions de gas, electricitat, calefacció i climatització, energia solar tèrmica i fotovoltaica, telecomunicacions, domòtica, contra incendis, etc.;

 • assessorament gratuït en interpretació de reglaments, normatives i emplenament de butlletins;

 • projectes executius, constructius i d'instal·lacions;

 • legalitzacions;

 • llicències ambientals i d'activitat.

Assessoria fiscal, laboral i comptable

És un dels despatxos d'advocats de més prestigi. La llarga tradició de servei l'ha convertit en el despatx d'advocats de referència de diverses associacions, amb un coneixement exhaustiu de la normativa empresarial. Especialitzat en:

ASSESSORIA FISCAL:
 • assessorament fiscal a professionals (autònoms i societats);

 • planificació fiscal integral;

 • avaluació econòmica i financera de l’empresa;

 • assistència a inspeccions;

 • reclamacions contencioses administratives.

ASSESSORIA LABORAL:
 • assessoria laboral a professionals (autònoms i societats);

 • tràmits i legalitzacions d'empreses;

 • tramitació de contractes, nòmines, SS, etc;

 • tràmits d'altes, baixes, I.T., accidents;

 • recursos en organismes oficials.

ASSESSORIA COMPTABLE:
 • assessorament / tutoria comptable a professionals (autònoms i societats);

 • anàlisi d’estats financers;

 • control de gestió;

 • gestió de comptabilitats;

 • mecanització i informació comptable;

 • formulació de comptes anuals;

 • tràmits al registre mercantil;

 • auditoria comptable.

Assessoria jurídica

Grup especialitzat en serveis professionals d'assessorament legal, auditoria i consultoria amb una clara vocació de servei cap a la petita i la mitjana empresa. Especialitzat en:
 • assessoria d'empreses, societats i persones físiques;

 • escriptures i contractes, mercantils o civils;

 • defensa en judici;

 • recursos administratius i contenciosos administratius;

 • reclamació d'impagats;

 • assessorament legal internacional.

Assegurances

 • assessorament i consultoria d'assegurances;

 • assegurances de responsabilitat civil;

 • assegurances professionals i per a l'empresa;

 • assegurances de vida, salut, baixa diària, llar, etc.;

 • tramitació de sinistres;

 • optimització de cobertures vigents.

Prevenció de riscos laborals

Assessora, gestiona i desenvolupa les activitats preventives concertades amb els seus clients i aporta solucions de prevenció personalitzades per a cada empresa o particular. El seu compromís és la recerca d'interessos comuns amb els seus clients per a la reducció de la sinistralitat i la millora de les condicions de treball establint una relació duradora que garanteixi la resposta a les seves necessitats. Especialitzat en:

 • seguretat en el treball;

 • higiene industrial;

 • ergonomia;

 • psicosociologia aplicada;

 • medicina del treball.